ENERGO-PRO, çevreyi korumanın sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyor. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri - değer yaratma, sürdürülebilir çevresel performans ve kurumsal sosyal sorumluluk - ENERGO-PRO’nun işletme stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sürdürülebilir kalkınmaya doğru ilerlememize yardımcı olacak eylemlerde bulunduğumuz Çevre Politikasının dört ayağı vardır.

1.Yönetim Sistemleri

 • - Tüm geçerli çevre yasalarına, düzenlemelere, uygulama kurallarına ve performans gereksinimlerine uymak uluslararası finansal kuruluşlar
 • - Sürekli çevresel iyileştirme sağlayan uluslararası standart ve sistemleri kabul etmek ve uygulamak.
 • - Doğru amaç ve hedefler belirlemek ve ilerlemeyi izlemek;
 • - Eğitim ve iş sürecine entegrasyon yoluyla çevresel bağlılığı teşvik etmek.
 • - Faaliyetlerimizin önemli çevresel etkilerini oluşturmak ve ölçmek, performans için hedefler koymak enerji, sera gazı emisyonları, su kullanımı / kalitesi ve atık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere alanlarda bu hedeflere yönelik ilerlemeleri takip etmek.

 

2. Kaynak Kullanımı

 • - Enerji verimliliği, su verimliliği ve atıkların azaltılması dahil olmak üzere hammaddelerin optimum kullanımını sağlamak
 • - Tüm yatırımlar ve işlemlerde kaynak kullanımını uygun şekilde öngörmek
 • - Yenilikçi ve sürdürülebilir ürün ve süreçlerin geliştirmek

 

3. Çevresel ve Sosyal Etkiler

 • - Çevresel ve sosyal açıdan sorumlu bir işletme olarak çalışmak
 • - Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek
 • - Koruma ve geliştirme fırsatlarının belirlenmesi de dahil olmak üzere faaliyetlerimizden etkilenen arazilerin rehabilitasyonu kültürel alanlar ve biyolojik çeşitlilik sağlamak
 • - Karbon ayakizimizi azaltma fırsatlarını tespit ederek iklim değişikliğinin getirdiği zorluklara cevap verebilmek
 • - Çalışanların çevrelerine uygun bir bilgi ve anlayış seviyesine sahip olmalarını sağlamak sorumluluklar ve etkilerini azaltmak için yapabilecekleri eylemlerin farkındadır.

 

4. Paydaş İlişkileri

 • - Çevresel konularla ilgili olarak etkili bir şekilde paydaşlarla iletişim kurmak

 

Energo-Pro Türkiye